راهکار های ویرا برای دانشگاه ها و مراکز آموزشی و راهکار های ویرا

جایگاه و شرایط مراکز آموزشی و دانشگاه ها

مراکز آموزشی و دانشگاه ها بر اساس ماهیتی که دارند ، افراد زیادی را شامل می شوند که مدیریت تردد و دسترسی این افراد در مجموعه آموزشی شامل بخش های مختلف همچون خوابگاه ها ، سالن غذا خوری ، اتاق اساتید ، کتابخانه و حتی اتاق های ویژه همچون آزمایشگاه ها امری اجتناب نا پذیر و مهم میاشد. شرکت مهندسی پیشگامان سپند ویرا با تکیه بر سیستم کنترل تردد یک پارچه و انعطاف پذیر خود، راهکاری آسان و در عین حال کارا  برای مراکز آموزشی و دانشگاه ها پیشنهاد می کند .

مدیریت سالن غذا خوری مراکز آموزشی و دانشگاه ها

سالن های غذا خوری مراکز آموزشی و دانشگاه ها با کنترل وجود مجوز رزرو غذای آن تایم وارد صف تهیه غذا می شوند. سالن غذا خوری دانشگاه ها قبلا با ژتون بصورت دستی مدیریت و کنترل می شود که با مشکلاتی از جمله کنترل نشدن تاریخ فیش هنگام شلوغی همراه بود و مدیریت با چاپ و ممهور کردن ژتون ها زمان زیادی تلف میکرد.
با یکپارچه شدن سیستم سالن غذای دانشگاه در شبکه، مدیریت با صدور یک کارت برای هر دانشجو و شارژ کردن دانشجو در بخش امور مالی دانشگاه در امر رزرو غذا کارهای مدیریت این امور به خوبی و بدون مشکل به روال خود انجام می شود.

سیستم مدیریت رستوران ویرا

سیستم مدیریت رستوران ویرا

 سیستم مدیریت رستوران ویرا میتوان بجای رزرو غذا با پرداخت از امور مالی به پرداخت اینترنتی پیش رفت تا از تردد های بیرویه جلوگیری کرد و ترافیک کاری را کاهش داد. گیت کنترل تردد با اتصال به سیستم فوق توانایی تشخیص وجود یا عدم وجود رزرو غذا را بصورت خودکار داشته و بصورت خودکار افراد را وارد صف غذا می نماید. این سیستم قابلیت اتصال به پنل پیامک تحت شبکه را داشته تا موقع شارژ و استفاده از شارژ یک پیامک اطلاع رسانی به صاحب کارت از انجام عملات موجود ارسال شود.