صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و راهکار های ویرا

جایگاه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و شرایط ویژه آن. از آن جا که کشور ایران، کشور نفت خیزی است و اقتصاد کشور تا حد زیادی وابسته به درآمدهای نفتی است، سرمایه گذاری های زیادی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در این منطقه انجام گرفته است. به منظور سود دهی و بازدهی بهتر این صنعت پر اهمیت،میبایست نگاه مدیریتی جدیدی نسبت به این مجموعه ها داشت. اولین گلوگاه در این تغییر نگرش ، تغییر فرایند های ساختاری و کنترل بیشتر و دقیق تر رفت و آمد افراد در یک مجموعه است ، و در همین راستا میبایست سیستمی یکپارچه که تمامی نیاز ها را پوشش دهد در مجموعه پیاده سازس گردد.

راهکار های ویرا برای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و راهکار های نو آورانه ویرا برای مدیریت هرچه بهتر پرسنل با پایش تردد و هم چنین ناحیه بندی بخش های مختلف بر اساس تعاریف بومی سازمان. شما در نظر بگیرید، عموما در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی عموما در بخش های عملیاتی ما با افراد زیادی سرکار داریم که بخشی پرسنل عادی بخشی تکنسین و سر تکنسین و همچنین مهندسین ناظر و یا حتی مشاورین و ناظرین که طی برنامه ریزی مشخص و مقرر جهت بررسی و پایش مجموعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مراجعه می کنند .

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و راهکار های ویرا

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و راهکار های ویرا

چشم انداز

ویرا بر اساس ساختار یکپارچه و متمرکز خود که در واقع تمامی نیاز های یک مجموعه بزرگ در زمینه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی  را پوشش می دهد، این امکان را بوجود می آورد که نه تنها زمان و دسترسی ناظران، مهندسین، پرسنل و … را مدیریت کنید، بلکه اولویت و مراحل عبور شخص از نواحی مختلف را چیده به نحوی که مسیر تردد ایشان زا شما مشخص کنید. تمامی بخش های یک مجموعه بزرگ در این زمینه اعم از اتاق پرسنل، ورودی ها ، پارکینگ ها و … در سامانه های هوشمندو یکپارچه ما قابل مدیریت و گزارش گیری است .